รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1นายจำนงค์ สุดาเดช 025814802 
101วัดโบสถ์นายพงศ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์ 025816488 
102อนุบาลวัดบางนางบุญนายศักรินทร์ ยะลา 0259826880873103408
103วัดบางคูวัด  025932761 
104วัดบางเดื่อ  025816086 
105วัดโพธิ์เลื่อน  025815507 
106วัดไพร่ฟ้านางสาวธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์ 029783852 
107ชุมชนวัดบางกะดี  025012591 
108วัดหงส์ปทุมาวาสนางสิรินทร์ทิพย์ เกษร 025816473083 495145
109วัดเปรมประชากรนางยุพิน ประเสริฐกุล 025670488 
110วัดเทียนถวายนายทวีวัฒน์ เชื้อนาค 025012297 
111วัดฉางนางสิริณพากุล ทาเชาวร์ 025816397 
112ขจรทรัพย์อำรุงนางปิยนันท์ โตปิติ 0250117040846992924
113วัดมะขามนางอิสรา ศุขวัฒน์ 025815450 
114วัดเวฬุวันนายถวิลวงษ์ ปินะสา 029751468 
115วัดดาวเรืองนายอนุ อนุศาสนนันทน์ 0259802000876711455
116วัดรังสิต  025363777 
117วัดบางกุฎีทองนางวัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง 0250125900818746770
118วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  029783851 
119สุลักขณะนายชาญ กองนาค 0253623310891293574
120วัดบางพูนนางสาวอรุณศรี เหลืองธานี 0256707800895245733
121อนุบาลปทุมธานีพ.อ.อ.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล 0258164750898833361
122ชุมชนวัดเสด็จ  025815526 
123วัดนาวง  025655566 
124วัดชินวรารามนายประสาตร์ พันธุ์ขนุน 0258114600817433852
125วัดโคกนางฉัฐอติพา แช่มชมดาว 025811711 
201ลิ้นจี่อุทิศ  029046328 
202คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล 0251691900899864219
203บางชวดอนุสรณ์นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา 029864745 
204วัดสว่างภพนางพันธ์ทิพย์ จำปา 0254920920814491611
205ชุมชนวัดบางขันนางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศล 0251682650898142507
206บุญคุ้มราษฎร์บำรุงนางสุรางค์ ประไพนพ 025168342 
207วันครู 2502นางบังอร อยู่ยืน 029529072 
208วัดผลาหารนางสาวจิดาภา บุญสร้างสม 029046353 
209เจริญวิทยานายธงชัย ค้อโนนแดง 0290458480819045083
210ประถมศึกษาธรรมศาสตร์นางกาญจนา คล้ายพุฒ 0256427290841177029
211สังข์อ่ำวิทยา  029084909 
212วัดมูลเหล็ก  029045727 
213วัดกลางคลองสาม  029010822 
214วัดเกิดการอุดมนายสมหมาย เอี่ยมองคต 0290108180865639582
215อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์  025774350 
216วัดหว่านบุญ  025772338 
217บึงเขาย้อนนายวุฒิชัย จำปาหวาย 029027053 
218วัดตะวันเรืองนายอธิปย์ อู่แก้ว 029866325 
219ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร  029027638 
220วัดศิริจันทารามนายพิเชษฐ์ กิ่งบัวหลวง 029864742 
221วัดคุณหญิงส้มจีนนายสุริยา เบ้าลา 025292555 
222บ้านบึงนายลือชัย เจริญผล 0298667490818397767
223วัดอู่ข้าว  029025711 
224ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ 025162529 
225ลำสนุ่น  029083488 
226คลองสองนางไพผกา ผิวดำ 025240366  
227ปากคลองสองนางศุภวรรณ การุญญะวีร์ 029080154 
228วัดพืชนิมิตร  029091879 
229วัดมงคลพุการาม  029866331 
230จารุศรบำรุง  029095838 
231คลองห้า (พฤกษชัฏฯ)นางสาวจารุชา สมศรี 029027637 
232วัดกล้าชอุ่มนายธนกฤต แก้วนามไชย 029023308 
233สามัคคีราษฎร์บำรุงนางดุจดาว โตบางป่า 028323737 
234วัดเพิ่มทาน  029048896  
301วัดจันทาราม  029794476 
302บ้านคลองเจ้าเมือง  029973876 
303บางโพธิ์ใหม่  025983495 
304วัดบ่อเงิน  029762897  
305บ้านคลองขวางบนนายดำเนิน คำดา 029776168 
306วัดลาดหลุมแก้วนางศศกฎ ทองใบ 0259915440837773735
307วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์นายเจริญ ยังมี 0297722600896761468
308วัดบัวขวัญนายสันธาน โมระอรรถ 025991540 
309ชุมชนวัดบัวแก้วเกษรนายสุธี เชื้อไทย 0259919590816854137
310คลองลาดช้างนายอุทิศ เอกญาติ 029793897 
311สว่างราษฎร์บำรุง  025817443 
312คลองพระอุดมนางธรรมสรณ์ บัวสาย 025981221 
313สังฆรักษ์บำรุง  025994096 
314วัดสุทธาวาสนายประสิทธิ์ แก้วสด 0259918270896683031
315ชุมชนวัดหน้าไม้นายทินกร คุ้มวงษ์ 025991544 
316วัดลำมหาเมฆนายไพโรจน์ กันทพงษ์ 025994176 
317คลองลากค้อน  029776973 
318วัดเนกขัมมารามนายถนอม พิระขัมม์ 029776681 
319วัดสุวรรณจินดาราม  025813972 
320วัดบ่อทองนางสาวกาญจนา นิธีจันทร์ 0259915410896934026
321สามวาวิทยา  029793849 
322คลองบางโพธิ์นายไพรจิตร ไตรวงค์ย้อย 025991211 
401ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อนายสมเกียรติ บาลลา 025931340 
402บางโพธิ์เหนือนางวราพร พงษ์ปลัด 029791739 
403วัดเมตารางค์นายสตกฤช วิชิตพันธ์ 029798984 
404วัดบ้านพร้าวใน  025980220 
405คลองสระนางนิภา แสนคำ 025932531 
406วัดสหราษฎร์บำรุงนางณัฎฐพัชร กาญจนพิพิธ 0259932590897732955
407วัดสามัคคิยารามนายกนก ขวัญดี 025931929 
408วัดถั่วทองนางสาวสุชีรา ช้างเยาว์ 029798521 
409วัดบางนานางเปมิกา สุขเจริญ 025817778 
410วัดสะแก  029772768 
411สี่แยกบางเตยนางสาวสายสุนีย์ ศรีสุวรรณ 025993304 
412ศาลาพันนายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ 029792609 
413วัดเชิงท่านางรัตนาภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ 025931964 
414วัดบางเตยใน  025931352 
415วัดสองพี่น้องนางอิสราภรณ์ สุขีลักษณ์ 029798527 
416วัดบางเตยนอกนายสถาพร เพ็ญสุริยะ 0259319660814901277
417วัดปทุมทอง  029798230 
418วัดบัวหลวงนางมณี ปีประทุม 029751452 
419สุเหร่าใหม่เจริญว่าที่ร้อยตรีวิศิษฐ พชรวโรทัย 029794237 
420คลองบ้านพร้าวนายสำเริง ทองมอญ 0258180040818426690
421วัดท้ายเกาะนายศักดิ์การณ์ ไชยเจริญ 025931977 
422ชุมชนวัดไก่เตี้ย  025815900