รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1นายจำนงค์ สุดาเดช 025814802 
101วัดโบสถ์นายพงศ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์ 025816488 
102อนุบาลวัดบางนางบุญนายศักรินทร์ ยะลา 0259826880873103408
103วัดบางคูวัดนางสิริณพากุล ทาเชาวร์ 025932761 
104วัดบางเดื่อนางสาวสมพิส สวัสดี 0258160860816272370
105วัดโพธิ์เลื่อนนางสุรางค์ ประไพนพ 025815507 
106วัดไพร่ฟ้านางสาวธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์ 029783852 
107ชุมชนวัดบางกะดี  025012591 
108วัดหงส์ปทุมาวาส  025816473 
109วัดเปรมประชากรนางยุพิน ประเสริฐกุล 025670488 
110วัดเทียนถวายนายทวีวัฒน์ เชื้อนาค 025012297 
111วัดฉางนางสิรินทร์ทิพย์ เกษร 025816397083 495145
112ขจรทรัพย์อำรุงนางปิยนันท์ โตปิติ 0250117040846992924
113วัดมะขามนางอิสรา ศุขวัฒน์ 025815450 
114วัดเวฬุวันนายถวิลวงษ์ ปินะสา 029751468 
115วัดดาวเรือง  025980200 
116วัดรังสิตนายวิชัท ขุนอินทร์ 0253637770890906024
117วัดบางกุฎีทองนางวัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง 0250125900818746770
118วัดราษฎร์ศรัทธาทำนายสมไชย สถิตไชยนนท์ 029783851 
119สุลักขณะนายชาญ กองนาค 0253623310891293574
120วัดบางพูนนางสาวอรุณศรี เหลืองธานี 0256707800895245733
121อนุบาลปทุมธานีพ.อ.อ.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล 0258164750898833361
122ชุมชนวัดเสด็จนายอภิสิทธิ์ กรีทรัพย์ 0258155260850597549
123วัดนาวงนายสุทัศน์ ตุรงค์เรือง 0256555660891384656
124วัดชินวรารามนายประสาตร์ พันธุ์ขนุน 0258114600817433852
125วัดโคกนางฉัฐอติพา แช่มชมดาว 025811711 
201ลิ้นจี่อุทิศนางสาวจารุชา สมศรี 029046328 
202คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล 0251691900899864219
203บางชวดอนุสรณ์  029864745 
204วัดสว่างภพนางพันธ์ทิพย์ จำปา 0254920920814491611
205ชุมชนวัดบางขัน  025168265 
206บุญคุ้มราษฎร์บำรุง  025168342 
207วันครู 2502นางสายสุนีย์ จอดนอก 0295290720896933688
208วัดผลาหารนางสาวจิดาภา บุญสร้างสม 029046353 
209เจริญวิทยานายธงชัย ค้อโนนแดง 0290458480819045083
210ประถมศึกษาธรรมศาสตร์นางกาญจนา คล้ายพุฒ 0256427290841177029
211สังข์อ่ำวิทยานางสาวลัดดา อิ่มอกใจ 0290849090869067654
212วัดมูลเหล็ก  029045727 
213วัดกลางคลองสาม  029010822 
214วัดเกิดการอุดม  029010818 
215อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา 025774350 
216วัดหว่านบุญนายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ 0257723380898940479
217บึงเขาย้อน  029027053 
218วัดตะวันเรืองนายอธิปย์ อู่แก้ว 029866325 
219ชุมชนวัดหัตถสารเกษตรนายอนุ อนุศาสนนันทน์ 0290276380876711455
220วัดศิริจันทารามนายพิเชษฐ์ กิ่งบัวหลวง 029864742 
221วัดคุณหญิงส้มจีนนายสมหมาย เอี่ยมองคต 0252925550865639582
222บ้านบึงนายลือชัย เจริญผล 0298667490818397767
223วัดอู่ข้าวนางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ 029025711 
224ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)  025162529 
225ลำสนุ่นนางปรานี อัมระปาล 0290834880890645092
226คลองสองนางไพผกา ผิวดำ 025240366  
227ปากคลองสองนางศุภวรรณ การุญญะวีร์ 029080154 
228วัดพืชนิมิตรนางบังอร อยู่ยืน 029091879 
229วัดมงคลพุการาม  029866331 
230จารุศรบำรุงนายสมหมาย นัยโมกข์ 0290958380870624592
231คลองห้า (พฤกษชัฏฯ)นายเทิดศักดิ์ เงินยวง 0290276370868806592
232วัดกล้าชอุ่มนายไวพจน์ แก้วนามไชย 029023308 
233สามัคคีราษฎร์บำรุง  028323737 
234วัดเพิ่มทานนางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศล 029048896 0898142507
301วัดจันทารามนางสาวกาญจนา นิธีจันทร์ 0297944760896934026
302บ้านคลองเจ้าเมือง  029973876 
303บางโพธิ์ใหม่  025983495 
304วัดบ่อเงิน  029762897  
305บ้านคลองขวางบนนายดำเนิน คำดา 029776168 
306วัดลาดหลุมแก้วนางศศกฎ ทองใบ 0259915440837773735
307วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์นายเจริญ ยังมี 0297722600896761468
308วัดบัวขวัญนายสันธาน โมระอรรถ 025991540 
309ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร  025991959 
310คลองลาดช้างนายอุทิศ เอกญาติ 029793897 
311สว่างราษฎร์บำรุง  025817443 
312คลองพระอุดมนางธรรมสรณ์ บัวสาย 025981221 
313สังฆรักษ์บำรุงนายสาคร ไปด้วย 025994096 
314วัดสุทธาวาสนายประสิทธิ์ แก้วสด 0259918270896683031
315ชุมชนวัดหน้าไม้นายทินกร คุ้มวงษ์ 025991544 
316วัดลำมหาเมฆนายไพโรจน์ กันทพงษ์ 025994176 
317คลองลากค้อน  029776973 
318วัดเนกขัมมารามนายถนอม พิระขัมม์ 029776681 
319วัดสุวรรณจินดารามนายสุธี เชื้อไทย 0258139720816854137
320วัดบ่อทอง  025991541 
321สามวาวิทยา  029793849 
322คลองบางโพธิ์นายไพรจิตร ไตรวงค์ย้อย 025991211 
401ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อนายสมเกียรติ บาลลา 025931340 
402บางโพธิ์เหนือนางวราพร พงษ์ปลัด 029791739 
403วัดเมตารางค์นายสตกฤช วิชิตพันธ์ 029798984 
404วัดบ้านพร้าวในนางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี 025980220 
405คลองสระนางนิภา แสนคำ 025932531 
406วัดสหราษฎร์บำรุงนางณัฎฐพัชร กาญจนพิพิธ 0259932590897732955
407วัดสามัคคิยารามนายกนก ขวัญดี 025931929 
408วัดถั่วทองนางสาวสุชีรา ช้างเยาว์ 029798521 
409วัดบางนานางเปมิกา สุขเจริญ 025817778 
410วัดสะแก  029772768 
411สี่แยกบางเตยนางสาวสายสุนีย์ ศรีสุวรรณ 025993304 
412ศาลาพันนายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ 029792609 
413วัดเชิงท่านางรัตนาภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ 025931964 
414วัดบางเตยใน  025931352 
415วัดสองพี่น้องนางอิสราภรณ์ สุขีลักษณ์ 029798527 
416วัดบางเตยนอกนายสถาพร เพ็ญสุริยะ 0259319660814901277
417วัดปทุมทองนายวรวิทย์ ทองศิริ 029798230 
418วัดบัวหลวงนางมณี ปีประทุม 029751452 
419สุเหร่าใหม่เจริญว่าที่ร้อยตรีวิศิษฐ พชรวโรทัย 029794237 
420คลองบ้านพร้าวนายสำเริง ทองมอญ 0258180040818426690
421วัดท้ายเกาะนายศักดิ์การณ์ ไชยเจริญ 025931977 
422ชุมชนวัดไก่เตี้ย  025815900