ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางรญา วานิยะพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1ขาดไปสพม.30 สพม.30
2นายพิษณุ คนซื่อโรงเรียนวัดบางพูนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพท.สพป.ปทุมธานี เขต 2
3นางณัฐกานต์ อุตโรกุลโรงเรียนบางโพธิ์เหนือฉันทนาวัณรถ สพท.สพป.หนองคาย เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/01/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1