ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวแพรวพรรณ พุ่งพวงชุมชนวัดหน้าไม้โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
2นายเสกสรรค์ เสาวคนธ์วัดเกิดการอุดมโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
3นางสาววิลาวรรณ โคตมะณีชุมชนวัดเสด็จโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี สพป.อุดรธานี เขต 2
4นางสาวเพ็ญนภา ใจถาชุมชนวัดบัวแก้วเกษรโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว สนง.เทศบาลตำบลบ้านแซว จัง
5นางสาวกานต์มณี ราชเสนาวัดไพร่ฟ้าโรงเรียนบ้านนาคาย สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/01/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1