ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนริศรา เลิศล้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
2นายรุ่ง กับโตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
3นางสาวปิยะอรพินท์ ปานต้นบ้านบึงถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/01/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1