ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางลัดดา ศรีทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1เกษียณอายุ 
2นายอิทธิพล โถหินังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1เกษียณอายุ 
3นายสมหมาย นัยโมกข์จารุศรบำรุงเกษียณอายุ 
4นายอภิสิทธิ์ กรีทรัพย์ชุมชนวัดเสด็จเกษียณอายุ 
5นางปรานี อัมระปาลลำสนุ่นเกษียณอายุ 
6นายสุทัศน์ ตุรงค์เรืองวัดนาวงเกษียณอายุ 
7นายจรูญ แตงอ่อนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
8นายทวี มีเฉยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1เกษียณอายุ 
9นางสาวสมพิส สวัสดีวัดบางเดื่อเกษียณอายุ 
10นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สีวัดบ้านพร้าวในเกษียณอายุ 
11นายวรวิทย์ ทองศิริวัดปทุมทองเกษียณอายุ 
12นายวิชัท ขุนอินทร์วัดรังสิตเกษียณอายุ 
13นายสมไชย สถิตไชยนนท์วัดราษฎร์ศรัทธาทำเกษียณอายุ 
14นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์วัดหว่านบุญเกษียณอายุ 
15นางสายสุนีย์ จอดนอกวันครู 2502เกษียณอายุ 
16นางสาวลัดดา อิ่มอกใจสังข์อ่ำวิทยาเกษียณอายุ 
17นายขวัญชัย คล้ายบุญมีวัดกลางคลองสามเกษียณอายุ 
18นางสาววิไล ปัสนะจะโนอนุบาลปทุมธานีเกษียณอายุ 
19นางวิกุลวรรณ วุฒิโภคขจรทรัพย์อำรุงเกษียณอายุ 
20นางวรรณพร ศรีคเรศขจรทรัพย์อำรุงเกษียณอายุ 
21นายไพศาล ศรีเพชรคลองบางโพธิ์เกษียณอายุ 
22นางจันทร์ฉาย เพชรเรืองคลองลากค้อนเกษียณอายุ 
23นางรัชนี เชี่ยวกสิกรรมคลองลากค้อนเกษียณอายุ 
24นางกัญญา แผ่พรคลองลากค้อนเกษียณอายุ 
25นายสมเจตน์ ใจมั่นคลองลาดช้างเกษียณอายุ 
26นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยคลองสองเกษียณอายุ 
27นางวิไลวรรณ ผมทาคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)เกษียณอายุ 
28นางฉันทพรรณ์ ภานุวัฒนวงค์ชุมชนวัดไก่เตี้ยเกษียณอายุ 
29นางศักดิ์ศรี พันธุ์ผักชุมชนวัดจันทน์กะพ้อเกษียณอายุ 
30นางสุพรรณ ใจมั่นชุมชนวัดบัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
31นางเนาวรัตน์ วงศ์ศุภบุตรชุมชนวัดบัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
32นางสมมารถ จักปั่นชุมชนวัดบัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
33นายอร่าม ลำใยชุมชนวัดบัวแก้วเกษรเกษียณอายุ 
34นางสุกัญญา แสงเทียนประไพชุมชนวัดบางขันเกษียณอายุ 
35นางสุปราณี เปลี่ยนสันเทียะชุมชนวัดบางขันเกษียณอายุ 
36นางนงลักษณ์ แทนบุญชุมชนวัดเสด็จเกษียณอายุ 
37นางชวนชม มีบุญญาชุมชนวัดเสด็จเกษียณอายุ 
38นางยุพิน พรหมเดชชุมชนวัดหัตถสารเกษตรเกษียณอายุ 
39นางศรีสมร ไกรเดชชุมชนวัดหัตถสารเกษตรเกษียณอายุ 
40นางจินดา ศรีวิลัยชุมชนวัดหัตถสารเกษตรเกษียณอายุ 
41จ.ส.อ.ธวัชชัย ทวีสุขไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)เกษียณอายุ 
42นางสุภาวดี ตั้นสกุลบางชวดอนุสรณ์เกษียณอายุ 
43นางฉวีวรรณ อยู่รักษาบางโพธิ์เหนือเกษียณอายุ 
44นางธนวรรณ วิชาพรบุญคุ้มราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
45นางจิราพร พึ่งความสุขบุญคุ้มราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
46นางอุไรวรรณ เกลี้ยงสอาดบุญคุ้มราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
47นางสมนึก อภิญญานนท์บุญคุ้มราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
48นางสุภาวดี สิทธิไกรวงษ์บุญคุ้มราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
49นางบุษบา สุวัฒวิตยากรบุญคุ้มราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
50นางไพรวรรณ แจ่มแจ้งประถมศึกษาธรรมศาสตร์เกษียณอายุ 
51นางทองทวี นพคุณประถมศึกษาธรรมศาสตร์เกษียณอายุ 
52นางภิรมย์ เพ็ญพวงสินธุ์ประถมศึกษาธรรมศาสตร์เกษียณอายุ 
53นางอัสนีย์ ตันศิริสุขประถมศึกษาธรรมศาสตร์เกษียณอายุ 
54นางนันทพร นันทวรรธนะประถมศึกษาธรรมศาสตร์เกษียณอายุ 
55นางอุรุยา คีรีมาศทองประถมศึกษาธรรมศาสตร์เกษียณอายุ 
56นางศิริกาญจน์ ฮวดสามเสนปากคลองสองเกษียณอายุ 
57นายชุมพล โฉมจำรูญลำสนุ่นเกษียณอายุ 
58นายไพโรจน์ ห่วงรักษ์ลำสนุ่นเกษียณอายุ 
59นางนิรัศรา ชากลางลิ้นจี่อุทิศเกษียณอายุ 
60นางสาวจันทนา เผ่าเพ็งวัดกลางคลองสามเกษียณอายุ 
61นางสายวรุณ วีระยุทธวัดกลางคลองสามเกษียณอายุ 
62นางพิรม ภู่สองวัดกล้าชอุ่มเกษียณอายุ 
63นายสุโรจน์ กลิ่นสุคนธ์วัดเกิดการอุดมเกษียณอายุ 
64นางวัฒนา มะลิทองวัดคุณหญิงส้มจีนเกษียณอายุ 
65นางกาญจนา วงษ์รัตน์วัดคุณหญิงส้มจีนเกษียณอายุ 
66นางสมบัติ พลอยศรีวัดจันทารามเกษียณอายุ 
67นางทัศนีย์ สุเนตรวรกุลวัดฉางเกษียณอายุ 
68นางอุทัยวรรณ เหมือนมีวัดชินวรารามเกษียณอายุ 
69นางสาวพจนารถ ศรัทธาวัดชินวรารามเกษียณอายุ 
70นางทักษิณา อยู่นานวัดชินวรารามเกษียณอายุ 
71นางสาวกรกนก บุญรอดวัดเชิงท่าเกษียณอายุ 
72นายนิพนธ์ ชุมสุดวัดตะวันเรืองเกษียณอายุ 
73นายชำนาญ พึ่งฉิมวัดตะวันเรืองเกษียณอายุ 
74นางรัชนี ปึกขาววัดตะวันเรืองเกษียณอายุ 
75นายประทีป ท้ายเมืองวัดท้ายเกาะเกษียณอายุ 
76นางบุญธรรม อิ่มทองวัดเทียนถวายเกษียณอายุ 
77นางสาวดวงกมล บริบูรณ์พานิชวัดเทียนถวายเกษียณอายุ 
78นางสาวรัตนา เฉลียววัดนาวงเกษียณอายุ 
79นายจำเรียง ไวยโรจน์วัดนาวงเกษียณอายุ 
80นางประไพพิศ วิเชียรศรีวัดนาวงเกษียณอายุ 
81นายสุทัศน์ อิ่มสะอาดวัดเนกขัมมารามเกษียณอายุ 
82นางสาวจงกล เพ็ชรเรืองวัดเนกขัมมารามเกษียณอายุ 
83นางนลินทิพย์ เจิมแป้นวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์เกษียณอายุ 
84นายธานัน เขมะวานิชวัดบัวหลวงเกษียณอายุ 
85นางสาวอำไพ เล็มเสนวัดบางกุฎีทองเกษียณอายุ 
86นายสุบินสิริ จำเนียรวัดบางเตยนอกเกษียณอายุ 
87นายนิรันดร์ ดอกดีวัดบางนาเกษียณอายุ 
88นางอำภาพรรณ รักษ์ทองวัดโบสถ์เกษียณอายุ 
89นางพิศมัย ชูสกุลวัดเปรมประชากรเกษียณอายุ 
90นางสาวสุมล คงธนะวัดเปรมประชากรเกษียณอายุ 
91นางสาวละเอียด ชื่นเงินวัดเปรมประชากรเกษียณอายุ 
92นางลักขณา สุ่มเจริญวัดโพธิ์เลื่อนเกษียณอายุ 
93นางกุหลาบ แสงกระสินธุ์วัดรังสิตเกษียณอายุ 
94นางวันดี วิไลลักษณ์วัดเวฬุวันเกษียณอายุ 
95นายเจษฎา ซาตะนัยวัดสามัคคิยารามเกษียณอายุ 
96นายอุดม ยี่สมบุญวัดสุทธาวาสเกษียณอายุ 
97นางสาวสมจิตต์ แจ่มใจวัดหงส์ปทุมาวาสเกษียณอายุ 
98นางประภาวดี บุญเรืองวัดหงส์ปทุมาวาสเกษียณอายุ 
99นางอัญชลี พิมพาภรณ์วัดหงส์ปทุมาวาสเกษียณอายุ 
100นางสาวโศภิษฐ์ รอดแจ่มวัดหงส์ปทุมาวาสเกษียณอายุ 
101นางสุขประเสริฐ สถิตไชยนนท์วัดหงส์ปทุมาวาสเกษียณอายุ 
102นางสมบัติ แสงเทศวัดอู่ข้าวเกษียณอายุ 
103นายสมเกียรติ การเก่งศาลาพันเกษียณอายุ 
104นางสาวเลิศลักขณา อัมพรพืชศาลาพันเกษียณอายุ 
105นายฉลอง พันธ์เนตรสังฆรักษ์บำรุงเกษียณอายุ 
106นางรัชดาภรณ์ พรหมจันทร์สามัคคีราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
107นางสาวอภิญญา พรหมสูงวงษ์สามัคคีราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
108นายศักดิ์ชาย เพชรไพรินทร์อนุบาลปทุมธานีเกษียณอายุ 
109นางอรุณี ชัยวิชูอนุบาลปทุมธานีเกษียณอายุ 
110นางสาวสุทัชชา วิริยะดุษณีอนุบาลปทุมธานีเกษียณอายุ 
111นายสถาพร บุญเรืองอนุบาลปทุมธานีเกษียณอายุ 
112นางสาวไฉน ฉิมพิบูลย์อนุบาลปทุมธานีเกษียณอายุ 
113นางจีรภัทร์ ทองย่นอนุบาลปทุมธานีเกษียณอายุ 
114นางสุดสวาท อินทร์ชัยอนุบาลวัดบางนางบุญเกษียณอายุ 
115นางสาวชมชนก ศรีระวรรณวัดบางพูนลาออกจากราชการ 
116นางกรณัฐ หลิวชาญพิมพ์สังข์อ่ำวิทยาโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก เชียงราย เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/01/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1