ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพรอุษา มาศมัณฑนะวัดสุทธาวาสลาออกจากราชการ 
2นางสาวศิวปรียา สิมโนนม่วงวัดนาวงโรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม.ปทุมธานี
3นายเอกพันธ์ ขันธม่วงวัดชินวรารามโรงเรียนบ้านใหม่ สพป.นครปฐม เขต 1
4นางสาวกมลพร เบ้าคำวัดบ่อเงินโรงเรียนบ้านพังเคน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
5นางสาวรตา ชลสิทธิ์นุกูลคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)ลาออกจากราชการ 
6นางสาวสุพัตรา ขาวผ่องวัดเพิ่มทานโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ สพป.ตาก เขต 1